Mae Arloesedd Anadlol Cymru yn darparu ffocws canolog i GIG, Academia, Diwydiant a Chleifion ar gyfer ymchwil a gweithredu atebion arloesol i wella iechyd anadlol a lles. Mae gan ei dîm Gweithredol a Bwrdd gylch gwaith cenedlaethol i’r 3.2 miliwn o bobol sy yng Nghymru, sut bynnag, bydd y cwmni yn sicrhau y gellir trosglwyddo atebion ar raddfa I farchnadoedd byd eang. Mae ein tîm yn cynnwys arweinyddiaeth sector preifat arbenigol ac arbenigwyr sy’n enwog yn fyd eang o GIG a phrifysgolion partneriaeth. Mae’r rhain yn cynnwys clinigwyr, arbenigwyr R&D ac ymchwilwyr.

Wrth greu ecosystem newydd gyda chysylltiadau contractio ac eang cyflymach, fe allwn yn unigryw bontio amryw sefydliadau yng Nghymru. Rydyn ni’n sicrhau prosiectau amser-cyfyng a phartneriaethau strategol mwy ar hyd pum prif faes:

Rheolwr contractau ymroddedig sy’n brofiadol iawn mewn profion anadlol a thîm symudol a staff ymchwil i gyflymu a chynnal profion Cam II i IV ar draws Cymru mewn gofal eilaidd a chychwynnol fel y’i gilydd. Rydyn ni’n darparu pwynt mynediad sengl i safleoedd sengl neu luosog. Rydyn ni hefyd yn trosglwyddo gwasanaeth lle mae GIG yn adnabod cleifion ac yn adnabod canolfannau arbenigol Cam I. Mae ein prosiectau yn cynnwys profion aml-gamau ac addasol.  

Rheolwr profion ymroddedig ac uwch prif glinigwr i weithio ochr yn ochr â SMEs, cynhyrchwyr a chlinigwyr i fewnosod dyfeisiau profi ac ail brofi mewn systemau byd go iawn. Rydyn ni’n datblygu cydweithrediadau byr a hir dymor ar draws ein systemau Iechyd a gofal Cymdeithasol- gan ddarparu digon o raddfa i’r rheiny sy am ddatblygu a phrofi cynnyrch anadlol gwahanol.

Prif glinigwr yn cynnal ein systemau data cyfunedig yn cynnwys dros 70% o bob Meddygaeth Deuluol a phob ysbyty trwy’r MRC a gefnogir gan fanc data SAIL gyda Sefydliad Farr. Fe allwn adnabod cyfranogwyr profion posibl a rhagfynegi buddion gofal iechyd ymyriadau, gydag ased biobanc pwerus a data canlyniad ar gyfer meddyginiaeth anadlol personoledig terfynol.

Mae ystorfeydd cyntaf Cymru yn weithredol. Mae RIW/AAC yn ganolog i gysylltu’r rhain ag Hysbyseg Iechyd GIG ar draws poblogaeth homogenaidd a sefydlog.

Mae cefnogaeth oddi wrth gyrff rhyngwladol mawr eu bri yn ein helpu ni i ddatblygu rhaglenni MSc a hyfforddiant penodol i weithwyr iechyd anadlol proffesiynol.

Darperir ein partneriaid â mynediad diymdroi i rwydwaith o uwch glinigwyr anadlol, gwneuthurwyr polisiau R&D a grwpiau academaidd. Mae ein harbenigedd cyfredol yn cynnwys digidol, nanotech, metabolomics, dylunio cyffuriau, argraffu 3D a Gofal Iechyd Darbodus/dadansoddiad ar sail gwerth. Cefnogir y cwmni gan isadeiledd digidol sy’n cynnwys llwyfannau a thechnolegau blaenllaw. Mae arloesedd digidol yn ffurfio rhan allweddol o’n strategaeth.

Mae AAC hefyd yn caniatau mynediad I fentrau wedi’u hariannu gan Strategaeth Diwydiant Llywodraeth y DU megis Pentref Lles Llanelli sy’n cyfuno ymchwil, arloesedd a champws Lles gyda gwasanaethau clinigol (yn cefnogi’r dull 5 cam bywyd) a bioffarma. Rydyn ni hefyd yn gweithio’n agos gyda datblygiadau y Campws Iechyd newydd yn Abertawe, Iechyd Cefn Gwlad Cydweithiol a Chanolfan Arloesi Gogledd Cymru.

Am fwy o wybodaeth am ein gwasanaethau a phartneriaid ecosystem cysylltwch â:

Sir Mansel Aylward CB
Ein Cadeirydd

Yr Athro Syr Mansel Aylward CB yw’r Cadeirydd cyntaf erioed i Iechyd Cyhoeddus Cymru- Ymddiriedolaeth GIG unedig newydd sy’n gyfrifol am drosglwyddo gwasanaethau iechyd cyhoeddus ar lefel cenedlaethol, lleol a chymunedol yng Nghymru. Ef oedd Cadeirydd Canolfan Iechyd Cymru, Corff a Noddir gan Lywodraeth y Cynulliad ac wedi’i sefydlu i fod yn ‘hwb sefydliadau cysylltiedig’ ac i gyfathrebu negeseuon iechyd yn well i bobol Cymru. Ar hyn o bryd mae’n Gadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru- Ymddiriedolaeth GIG unedig newydd sy’n gyfrifol am drosglwyddo gwasanaethau iechyd cyhoeddus ar lefel cenedlaethol, lleol a chymunedol yng Nghymru.

Mae hefyd yn Gyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Seico-gymdeithasol ac Anabledd ym Mhrifysgol Caerdydd sy’n cynnig cyfle unigryw i ymestyn gwybodaeth a dealltwriaeth o ffactorau seico-gymdeithasol, economaidd a diwylliannol sy’n dylanwadu ar iechyd, salwch, adferiad, adsefydliad ac atgyfaniad.

Cafodd yr Athro Syr Mansel Aylward CB ei urddo’n farchog yn Rhestr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines yn 2010 am ei wasanaeth i iechyd a gofal iechyd.

Kevin Smith
Ein CEO

Mae Kevin yn entrepreneur medtech a defnyddiwr gweithgar sy wedi cyd-sefydlu nifer o gwmniau dros y 19 mlynedd diwethaf.

Mae cwmniau technoleg megis iPulse Limited, TrakCel Limited, Cellnovo Limited a Calon Cardio Limited ynghyd â busnes ffordd o fyw Hemmels yn cyflogi dros 200 o bobol ac mae ganddyn nhw refeniw cyfunol o dros £50m. Mae Kevin wedi bod yn allweddol mewn codi cyllid buddsoddi sylweddol a throsglwyddo partneriaethau byd eang gyda chwmniau megis Proctor & Gamble a GSK.

Mae Kevin yn ymgynghorydd i Lywodraeth Cymru ynglŷn â’i strategaethau Gwyddorau Bywyd a Therapi Cell a Genynnau, entrepreneur preswyl yn Ysgol Rheolaeth Prifysgol Abertawe a Chadeirydd Mentrau Gofal, is gwmni elusen iechyd meddwl Gofal.

Yr Athro Keir Lewis
Ein Cyfarwyddwr Meddygol

Mae Keir Lewis yn Athro Meddyginiaeth Anadlol ym Mhrifysgol Abertawe ac yn Feddyg Ymgynghorol a Chyfarwyddwr Ymchwil a Datblygiad ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Cymru. Mae’n aelod o nifer o bwyllgorau ymchwil a gweithgorau ac wedi cynghori Cymdeithasau Thoracic Prydain ac Ewrop, Llywodraeth Cymru, DISCHR, NICE a HTA. Mae’n Olygydd Cysylltiol, ac wedi ysgrifennu nifer o bapurau a dau werslyfr. Mae’n Brif Ymchwilydd a/neu gydweithiwr mewn nifer o brosiectau ymchwil parhaus ar agweddau clinigol a throsiadol clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint a rhoi’r gorau i ysmygu.

Wrth weithio gyda phrifysgolion lleol, cwmniau fferyllol a bio-meddygol, mae wedi helpu i ddenu dros £3m o gyllid a chyn hyn wedi ennill Arloesedd MediWales yng ngwobrau Cydweithredu gyda Diwydiant Rhyngwladol GIG.

Y Bwrdd

Yr Athro Keith Harding

Deon Arloesedd Clinigol ym Mhrifysgol Caerdydd a Chyfarwyddwr Meddygol Canolfan Arloesedd Clwyfau Cymru.

Yr Athro Trevor Jones CBE

Cadeirydd Sefydliad Ymchwil Clinigol rhyngwladol, Simbec-Orion ac aelod o Fwrdd cwmni buddsoddi Gwyddorau Bywyd Byd Eang; Arix Bioscience; Cwmni Darganfod Cyffuriau wedi’i leoli yn Rhydychen, e-Therapeutics; a Sefydliad Bôn-gell y DU (UKSCF).

Mae ein partneriaid yn cynnwys:

The Beacon Centre for Enterprise, Dafen, Llanelli, Carmarthenshire SA14 8LQ, UK

© 2018 Arloesedd Anadlol Cymru / Gwefan gan Accent Creative